ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, прочетете внимателно условията на Доставчика за ползване на уебсайта www.aopbaza.bg. Всеки регистриран Потребител се задължава да спазва тези условия, ползвайки услугите на сайта за целия период на договора.

Настоящите Общи условия (ОУ) определят условията за реализиране на договорните взаимоотношения между „„Долфио технологии България” ООД и потребителите на предоставяните от търговското дружество чрез www.aop-baza.bg услуги. Договорът – сключен между Доставчик и Потребител – се регулира и урежда от законите на Унгария.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ПОНЯТИЯ

Потребител – е всяко местно и/или чуждестранно физическо и/или юридическо лице, което е страна по договор за предоставяне на услуги от Доставчика

Доставчик – „Долфио технологии България” ООД (Дружеството), чиято собственост е www.aop-baza.bg

Услуга – е предоставяната от дружеството услуга чрез www.aop-baza.bg

Акаунт – личен интерфейс за онлайн ползване на Услугата от Потребителя

Електронен бюлетин – автоматично изпращано електронно съобщение, което съдържа списък с обявления, отговарящи на критериите на Потребителя

Критерии – признаци, по които Потребителят може да подбира категорията или категориите от обществени поръчки, за които желае да получава информация

Бизнес профил – предварително подготвен от Доставчика профил на търсене

Профил на търсене – съвкупност от критерии за търсене в базата данни

Абонаментен план – вид на достъпа до Услугата, който зависи от броя на Профилите за търсене. Цената на абонаментния план се определя в договора за предоставяне на услугата

Абонаментен период – период от време, през който страните са обвързани с условията на договора

Договор – сключен между Доставичка и Потребител с предмет услугата, описана по-долу в настоящите условия

1. Описание на предоставяната услуга

1.1. Чрез Услугата на www.aop-baza.bg Доставчикът предоставя на Потребителя достъп до избрани от него тематични обявления за обществени пъръчки, публикувани в Приложение на Официален вестник на Европейския съюз и неговата онлайн версия TED (електронен ежедневник за поръчки), както и на страницата на Агенция по обществени поръчки на Република България.

1.1.1. Достъвчикът следи за промени по провежданите обществени поръчки и държи Потребителя в течение относно новопубликуваните такива в съответствие със зададените от него критерии и изисквания.

1.1.2. Наред с предоставяната информация по предходната точка, Доставчикът предоставя възможност за разглеждане на приключили вече процедури в меню „Архив”

               

2. Данни за Доставчика

 • Фирма: „Долфио технологии България” ООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1113, ул. „Николай Коперник” № 17, ет. 1, офис 1 .

Управител: Жолт Роботка

Електронна поща: kontakt@aop-baza.bg

ЕИК: 203069007

Телефон за контакт: 02 411 27 283. Общи условия за ползване

3.1. След избор на Абонаментен план, Потребителят – с помощта на предоставен от Доставчика Акаунт – може свободно да заяви, чрез избор на критерии, от какъв тип обявления се инлтересува и за кои европейски държави желае да получава ежедневния Електронен бюлетин.

3.2. След като Потребителят веднъж е задал нужните критерии относно Абонаментния план и e посочил електронна поща (възможно е въвеждането на повече от един адрес), системата автоматично започва изпращането на съобщения на посочения от Потребителя имейл, съдържащи линкове към онези обявления за обществени поръчки, които отговарят на зададените от Потребителя критерии.

3.2.1. Изпратените съобщенията не съдържат пълния текст на обявленията, а само линк, който води към всяко едно от тях.

3.2.2. Обявленията могат да бъдат разгледани и на адрес www.aop-baza.bg след въвеждане на предварително избрани от Потребителя имейл и парола за достъп. Акаунтът на потребителя предлага и „Архив”, където могат да бъдат разглеждани по-рано публикувани обявления.

3.3. Потребителят ще получава електронен бюлетин, съдържащ линкове към обявленията за обществени поръчки, които попадат в кръга на интересите му, зададен от самия него.

3.3.1. Всяко новопубликувано обявление автоматично генерира ново съобщение към Потребителя. В случай че не бъде открито ново обявление, отговарящо на зададените критерии, системата не изпраща съобщение.

3.4. Доставчикът не носи отговорност за евентуални несъответствия, възникнали в следствие на грешно подадена информация от страна на някой Възложител.

3.5. Доставчикът запазва правото си в случай на нужда да ограничи или прекрати (временно или за постоянно) достъпа на Потребителя до услугата в следните случаи:

 • Потребителят не използва “Услугата” съгласно действащите Общи условия или извън рамките на своя предмет на дейност.
 • Потребителят препраща на трети лица получените от Доставчика електронни писма.
 • Потребителят продава, отстъпва, и/или преотстъпва възмездно или безвъзмездно частично или като цяло резултатите от ползваната услуга на трети лица.
 • Потребителят извършва дейност, която може да се квалифицира като конкурентна или сходна на тази на Дружеството без негово съгласие.
 • Извършва правни и/или фактически действия, които могат да имат негативно влияние върху “Услугата” и/или върху Дружеството.

3.5.1. Доставчикът си запазва правото да откаже предоставянето на услугата на

Потребител, който с държанието си нарушава закона или извлича облаги неправомерно.

3.6. Договорните отношения между Потребителя и Доставчика са в сила до изтичане на Абонаментния период.

 • Потребителят може във всеки един момент да се осведоми за срока на своя договор от своя Акаунт.
 • След изтичане на този срок Доставчикът прекратява достъпа до услугите, предоставяни на www.aop-baza.bg, без обаче да изтрива Акаунта на Потребителя.
 • Договорните отношения могат да бъде продължени чрез заплащане на съответната такса за следващ период.
 • Потребителят дава своето изрично съгласие Доставчикът да съхранява и използва достъпните му потребителски данни с цел статистически обобщения и анализ в една обща база данни без възможност за поединично идентифициране на данни на различните потребители.
 • Потребителят се счита за уведомен относно правата на Доставчика по т.3.7. и 3.7.1., като се съгласява, че Доставчикът няма да бъде отговорен за евентуално претърпени от Потребителя загуби или вреди.
 • Доставчикът ще се стреми да подсигури непрекъснат достъп до услугата без да гарантира такъв, като не носи отговорност за ограничен достъп на Потребителя, възникнал поради технически причини и/или софтуерни недостатъци в оборудването на последния.

3.6.1. Доставчикът изрично запазва правото си да прекрати достъпа до услугата.

3.7. Само регистриран Потребител може да се възползва от услугите, предоставяни от Доставчика.

 • В случай че Потребителят е юридическо лице, то съответното дружество има право да предостави три допълнителни имейл адреса (общо четири), на които да бъде изпращана нужната информация.
 • Необходимо е тези имейли и лицата, които ги ползват, да са част от или служители на Дружеството-Потребител.
 • В случай че Потребителят е физическо лице, то може да предоставя единствено своите лични имейл адреси.
 • При нарушение на задълженията, изброени в т. 3.12 (ако едно и също потребителско име се ползва от повече от едно лица или резултати от услугата бъдат предоставени на трети лица), Доставчикът има право незабавно да прекрати достъпа до услугата, а Потребителят е длъжен на покрие евентуално настъпилите вреди или пропуснати ползи.
 • Доставчикът има право да спре или да ограничи достъпа до Услугата без предварително уведомление поради следните причини:
 • организационни, технически и/или трансмисионни, представляващи превишаването на капацитета, поправки, структурни промени и др.;
 • непредвидени и/или непреодолими обстоятелства, представляващи аварии, природни бедствия и др.;
 • прекратяване на електроснабдяването, кризи от всякакъв характер, които съгласно действащото законодателство са форсмажорни, коeто изключва отговорността на Доставчика;
 • решение на компетентен орган на Унгария; при спиране на дейността на Доставчика.

4. Регистриране на Потребител и абонамент за услугата

4.1. Услугата, предоставяна от www.aop-baza.bg, може да бъде ползвана само от регистрирани потребители, като Потребителят е длъжен да предостави действителни данни при регистрацията.

4.2. При регистрация на юридическо лице задължително се предоставят следните данни:

 • имейл адрес
 • наименование на фирмата
 • седалище или адрес на управление на фирмата
 • име на лице за контакти
 • имейл адрес на лицето за контакти
 • телефон на лицето за контакти

4.2.1. При регистрация на физическо лице задължително се предоставят следните данни:

 • имейл адрес
 • име и фамилия на лицето
 • постоянен адрес
 • телефон за контакти

4.3. При регистрация потребителят е длъжен да избере т.н. „бизнес профил” от предварително подбраните от Доставчика категории. Този профил трябва да отговаря на сферата на дейност, в която Потребителят се интересува от сключване на договор за обществена поръчка.

4.3.1. След регистрация Потребителят има възможност да създава неограничен брой профили за търсене. Един от тях може да бъде бизнес профилът, въведен при първата регистрация.

 • С регистрирането на потребителски профил на www.aop-baza.bg Потребителят се съгласява данните, които предоставя, както и IP адресът му да бъдат съхранявани във вътрешната система на Доставчика.
 • С извършването на регистрация се сключва договор между Потребителя и Доставчика, като този договор не е в писмен вид. Предоставените при регистрация данни могат да бъдат променяни в случай на нужда.

5. Абонаментен период, тестов период

5.1. Доставчикът предоставя услугата aop-baza.bg безплатно.

7. Срок и прекратяване на договора

7.1. Сключеният договор не е срочен.

7.2. Доставчикът има право да прекрати незабавно договора поради следните причини:

 • Потребителят е нарушил свое задължение, определено в настоящите ОУ
 • Доставчикът доказано загубва достъп до данните (или до част от тях), по които работи услугата.
 • Потребителят е под ликвидация

При всяка от горе посочените причини, Доставчикът има право да прекрати достъпа до услугите на сайта aop-baza.bg.

8. Отговорност относно публикуваното съдържание

8.1. Услугата, предлагана от Доставчика на aop-baza.bg, има за цел единствено да улесни Потребителя при търсене и систематизиране на публикуваните обявления за обществени поръчки, самият Доставчик не публикува обявления за обществени поръчки или търгове, както и не участва в подготвянето или редактирането им.

8.1.1. В този смисъл Доставчикът не носи отговорност за публикуваното от други източници съдържание, за тяхната точност и коректност.

8.2. Доставчикът не носи отговорност и не дължи обезщетение на Потребителя за вреди, възникнали в следствие на определено съдържание на данни, доставени в рамките на

“Услугата “

8.2.1. Потребителят се счита осведомен, че данните, доставени в рамките на “Услугата” не са контролирани от Доставчика по отношение на тяхната правилност и/или изчерпателност, терминологичност, съответствие със закона, приложимост и/или графичен образ и Доставчика не отговаря за грешки и неточност на данни, възникнали при използване на “Услугата”

 

9. Достъп до страницата от чужбина

9.1. Вземайки предвид и международния характер на предлаганата от Доставчика услуга, Потребителят се задължава да ползва страницата в съответствие както със законодателството на Унгария, така и с международните законови изисквания.

9.2. В случай че в съответната държава някое от свързаните с това действия не са законосъобразни, тогава Потребителят няма право да ползва услугата там. Ако въпреки забраната Потребителят продължи да използва услугата, отговорността за това е изцяло негова.

10. Промяна на данни на потребител, заличаване на потребителски профил

10.1. В случай че данните на потребителя претърпят промяна по време или след регистрация, Потребителят е длъжен да актуализира своя профил посредством личния си Акаунт на www.aop-baza.bg.

10.2. Необходимо е Потребителят саморъчно да избере парола, която да бъде пазена в тайна, за което отговорност носи Потребителят. Ако негово достояние стане, че трето лице може да е узнало тази парола и/или се възползва неправомерно от достъпа до www.aop-baza.bg, Потребителят е длъжен незабавно да промени своята парола. Отговорност за евентуално възникнали във връзка с горното задължение вреди носи единствено и само Потребителят.

10.3. Потребителят може във всеки един момент да поиска от Доставчика потребителския му профил да бъде заличен, което означава, че всички данни, съхранявани относно Потребителя незабавно биват изтрити.

10.4. Изключение от задължението за заличаване на потребителски данни представля информацията, от която Доставчикът има задължителна нужда, за да продължи изпълнението на обичайната си бизнес дейност, или е задължен да съхранява по закон за определен период от време (напр. счетоводни документи и др.) като данните ще бъдат използвани само и единствено в законоустановените за това граници, когато това е необходимо с оглед приложимото законодателство.

10.5. Доставчикът си запазва правото едностранно да вземе решение за заличаване на профил на Потребителя.

 

11. Поверителност, съхранение, обработка и използване на данни

11.1. Предписанията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) се отнасят единствено за обработването на лични данни на Потребителите при ползването на услугата на www.aop-baza.bg.

11.1.1. В този смисъл изброените тук условия трябва да бъдат тълкувани единствено във връзка с предоставянето на лични данни от страна на Потребители (физически и юридически лица).

11.2. Доставчикът е регистриран Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен № 409516.

11.3. Доставчикът се нуждае от определена информация за Потребителя, за да може да предостави съответната услуга. Събирането и обработката на лични данни се извършва съгласно изискванията на ЗЗЛД.

11.3.1. В случай че Потребителят реши да се възползва от предлаганите от Доставчика услуги, се счита, че се съгласява напълно доброволно да предоставя своите лични данни на Доставчика.

11.3.2. Потребителят изрично дава своето съгласие за това при регистрация с отбелязването на частта „прочетох и приемам Общите условия”, без която не може да бъде извършена регистрация.

11.4. Данните, предоставени от Потребителя, на първо място се използват за идентификация на Потребителя, паралелно с това се събират анонимни данни за статистически цели.

11.4.1. Данните не се предоставят на трети лица. Потребителят се съгласява тези данни да бъдат ползвани за целите на директния маркетинг, за изпращане на рекламни предложения или други съобщения за стоки и/или услуги, предлагани от трети лица.

11.5. Доставчикът се задължава да подсигури безопасното съхранение на

потребителските данни като използва всички възможни технически средства, за да спази  закона и защити в максимална степен личната информация на Потребителя от неправомерен достъп, промяна, публикуване, унищожение или изтриване от неупълномощени лица.

11.6. Потребителят може във всеки един момент да промени или изтрие своите данни през личния си Акаунт на www.aop-baza.bg. Всички останали свои права, свързани с предоставянето на лична информация, Потребителя може да упражни като заяви това в писмен вид и изпрати писмото на kontakt@aop-baza.bg.

11.7. Потребителят има право да предприема правни действия, ако е налице неспазване на задълженията за безопасно съхраняване, обработка и ползване на личната информация от стана на Доставчика, вкл. коригиране и заличаване на личните данни.

11.7.1. Преди да се обърне към съответната институция потребителят е длъжен да уведоми Доставчика за евентуалното неизпълнение на неговите задължения, поиска съдействие от Доставчика и подробно опише какво счита за нарушение на Общите условия.

 

12. Едностранна промяна на Общите условия

12.1. Доставчикът има право едностранно да променя настоящите Общи условия (вкл. цената на предоставяните услуги), като предварително уведоми за това Потребителя. Промените се считат за приети от Потребителя след първото влизане в системата, считано от публикуването на промяната.

12.2. Настоящите условия са в сила от 15.09.2023 г